GÜNCEL ENDEKS
Buğday
6,30 TL   
6,75 TL
Arpa
5,41 TL   
6,05 TL
Mısır (dane)
5,00 TL   
6,60 TL
Mısır (silajlık)
0,43 TL   
0,45 TL
Saman
0,60 TL   
0,70 TL
Un
10,00 TL   
13,00 TL
Ayçiçek
12,00 TL   
15,40 TL
Peynir (İnek)
54,82 TL   
85,00 TL
Peynir (Koyun)
75,00 TL   
85,00 TL
Peynir (Keçi)
79,00 TL   
105,00 TL
Peynir (Paçal)
80,00 TL   
90,00 TL
Eski Kaşar Peynir
70,00 TL   
85,00 TL
Taze Kaşar Peynir
48,00 TL   
55,00 TL
Lor
13,00 TL   
20,38 TL
Süt (İnek)
5,30 TL   
7,90 TL
Süt (Koyun)
7,00 TL   
8,00 TL
Süt (Keçi)
6,50 TL   
7,00 TL
Büyükbaş Et
68,00 TL   
100,00 TL
Küçükbaş Et
80,00 TL   
100,00 TL
Sığır Derisi
7,00 TL   
12,96 TL
Dana (Kasaplık)
16.650,00 TL   
30.200,00 TL
Düve (Kasaplık)
15.170,00 TL   
29.520,00 TL
İnek (Kasaplık)
8.900,00 TL   
17.000,00 TL
Buzağı
4.500,00 TL   
10.400,00 TL
Kuzu
1.900,00 TL   
2.100,00 TL

Mali Politika

Kırklareli Ticaret Borsası Kırklareli'nin kalkınmasına katkıda bulunuyor...

Mali Politika

 • Kırklareli ticaret borsası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, üyeleri ve halk arasında dürüstlük ve güveni hakim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetleri vermek üzere faaliyetler gerçekleştirir. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 5174 sayılı kanun?da belirtilen gelir kaynaklarını kullanır.
 • Kırklareli ticaret borsası?nın verdiği hizmetler ve aidatlara ilişkin tarifeler, 5174 sayılı kanun?da belirtilen hükümler doğrultusunda her mali yıl öncesinde borsa meclisi tarafından bölgenin sosyo-ekonomik koşullarına göre belirlenir ve ilan edilir.
 • Kırklareli ticaret borsası?nın bütçesi, plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır.
 • Kırklareli ticaret borsası?nın yıllık gelirlerine göre (kaynak), harcamalar planlanır. Bu plan çerçevesinde harcamalar düzenlenir ve kaynak-harcama dengesi sağlanır.
 • Bütçeden harcama, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ve genel sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır. Genel sekreterin bulunmadı hallerde, genel sekreter yerine sayman üyenin imzası aranır.
 • Yönetim kurulunun önerisi üzerine meclislerce saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, genel sekreter tarafından re?sen yapılabilir.
 • Bütçe ve muhasebe yönetmeliğine göre hareket eden kırklareli ticaret borsası, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler.
 • Kırklareli ticaret borsası harcamalarının yapılması, gelirlerin toplanmasında şeffaflık, verimlilik, tutumluluk, doğru ve zamanın da bilgi ilkelerini benimser.
 • Mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için düzenli olarak mali raporlarını hesapları inceleme komisyonuna, ilgili organlara ve borsa üyelerine sunar.
 • Kırklareli ticaret borsası sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, likit fon olarak, iştirak olarak, bağlı ortaklıklar kurarak, devlet tahvili, hazine bonosu olarak, repo yaparak değerlendirir. Nakit mevduatın negatif getirisi olabilecek riskli yatırım alanlarında kullanılmasına izin vermez.
 • Borsanın maddi duran varlıkları (hizmet biznası vb.) Terör saldırısı, yangın, deprem vb risklere karşılık sigortalıdır.

Sosyal Medyada Paylaş

Web Tasarım: Modern Fikirler Enstitüsü