GÜNCEL ENDEKS
Buğday
1,10 TL   
1,50 TL
Arpa
1,10 TL   
1,40 TL
Mısır (dane)
0,90 TL   
1,30 TL
Mısır (silajlık)
0,15 TL   
0,38 TL
Saman
0,32 TL   
0,32 TL
Un
2,40 TL   
2,75 TL
Ayçiçek
2,30 TL   
2,75 TL
Peynir (Beyaz)
24,03 TL   
31,79 TL
Peynir (İnek)
20,75 TL   
30,17 TL
Peynir (Koyun)
30,00 TL   
37,00 TL
Peynir (Keçi)
26,38 TL   
31,00 TL
Peynir (Paçal)
29,90 TL   
35,24 TL
Eski Kaşar Peynir
35,00 TL   
43,00 TL
Taze Kaşar Peynir
26,48 TL   
33,00 TL
Lor
3,29 TL   
4,10 TL
Süt (İnek)
2,18 TL   
2,45 TL
Süt (Koyun)
3,50 TL   
3,60 TL
Süt (Keçi)
2,06 TL   
2,49 TL
Dana Kemikli Karkas Eti
28,50 TL   
33,00 TL
Kuzu Kemikli Karkas Eti
40,00 TL   
45,00 TL
İnek Kemikli Karkas Eti
24,00 TL   
28,00 TL
Büyükbaş Et
25,00 TL   
31,00 TL
Küçükbaş Et
40,00 TL   
40,00 TL
Yapak
0,00 TL   
0,00 TL
Sığır Derisi
2,50 TL   
3,75 TL
Dana (Besi)
7.851,90 TL   
7.969,68 TL
Dana (Damızlık)
8.700,00 TL   
11.500,00 TL
Dana (Kasaplık)
5.000,00 TL   
11.200,00 TL
Düve (Damızlık)
7.801,24 TL   
9.724,24 TL
Düve (Kasaplık)
4.050,00 TL   
9.225,00 TL
İnek (Kasaplık)
4.467,00 TL   
6.623,59 TL
Buzağı
2.194,44 TL   
3.530,00 TL
Kuzu
550,00 TL   
830,00 TL

KIRKLARELİ TİCARET BORSASI ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

KIRKLARELİ TİCARET BORSASI ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Tarih: 15 Ağustos 2017 Salı | Duyurular

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 84. Maddesi gereğince Oda-Borsa Organ Seçimleri Ekim-Kasım 2017 seçim takviminde yapılacaktır.

Borsamız üyelerinin ilgili kanunun 83. Maddesi uyarınca seçme ve seçilme kriterlerini kontrol ederek, düzeltme isteniyorsa yazılı dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.

Madde 83- Oda veya borsaya kayıtlı, onsekiz yaşını bitirmiş gerçek kişilerle, tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre oda, borsa ve Birlik organlarının seçimlerinde oy kullanabilirler.

Oda, borsa ve Birlik organlarına seçilebilmek için;

  1. Yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olmak,
  2. Seçim tarihinde yirmi beş yaşını doldurmuş olmak,
  3. İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,
  4. (Değişik: 23/1/2008 ? 5728/541 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,
  5. (Mülga: 23/1/2008 ? 5728/578 md.)
  6. Ticarî ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,
  7. Okur-yazar olmak,

Şartlarını haiz olanlar aday olabilir.

Yerli ve yabancı tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen ve yukarıdaki özellikleri taşıyan gerçek kişi temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre oda, borsa ve Birlik organlarına seçilebilirler.

(Değişik dördüncü fıkra: 28/3/2013-6455/48 md.) Seçilme yeterliliği bulunmadığı sonradan anlaşılanlar ile seçilme yeterliliğini kaybedenlerin oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri sona erer.

(Değişik altıncı fıkra: 28/3/2013-6455/48 md.) Oda ve borsalarda seçilme hakkının kullanılabilmesi için; ticaret şirketlerinde gerçek kişi temsilcinin şirketin ortağı ve/veya yöneticisi, gerçek kişiler ve ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde ise işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve şirketi ya da işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, bu durumun seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

(Değişik yedinci fıkra: 28/3/2013-6455/48 md.) Üye şirketin münfesih olması, şirketin veya işletmenin işyerini veya merkez kaydını başka bir oda ya da borsanın çalışma alanına taşıması halinde, üyelik ile birlikte seçilmiş olduğu oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevi kendiliğinden sona erer.

Üyelerimizin kayıtlarını kontrol etmeleri ve değişikliklerini 16.08.2017 ? 06.09.2017 tarihleri arasında kontrol etmeleri, değişiklerini ise 07.09.2017 mesai bitimine kadar iletmeleri aksi halde kayıtlarının doğruluğu kabul edilecektir.

ÜYELERİMİZE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Sosyal Medyada Paylaş

web tasarım