GÜNCEL ENDEKS
Buğday
5,19 TL   
7,50 TL
Arpa
5,90 TL   
6,35 TL
Mısır (dane)
5,60 TL   
5,80 TL
Mısır (silajlık)
1,27 TL   
1,47 TL
Saman
0,60 TL   
0,70 TL
Un
10,00 TL   
13,00 TL
Ayçiçek
9,55 TL   
12,36 TL
Peynir (İnek)
80,00 TL   
93,50 TL
Peynir (Koyun)
98,00 TL   
107,90 TL
Peynir (Keçi)
102,15 TL   
115,00 TL
Peynir (Paçal)
104,00 TL   
113,00 TL
Eski Kaşar Peynir
100,00 TL   
141,00 TL
Taze Kaşar Peynir
80,00 TL   
100,00 TL
Lor
17,65 TL   
24,64 TL
Süt (İnek)
7,10 TL   
7,90 TL
Süt (Koyun)
9,80 TL   
11,00 TL
Süt (Keçi)
7,30 TL   
8,30 TL
Büyükbaş Et
68,00 TL   
100,00 TL
Küçükbaş Et
80,00 TL   
100,00 TL
Sığır Derisi
10,18 TL   
12,96 TL
Dana (Kasaplık)
16.650,00 TL   
32.800,00 TL
Düve (Kasaplık)
15.170,00 TL   
29.520,00 TL
İnek (Kasaplık)
12.150,00 TL   
20.400,00 TL
Buzağı
5.500,00 TL   
18.700,00 TL
Kuzu
1.900,00 TL   
2.153,03 TL

Genel Sekreter

Kırklareli Ticaret Borsası Kırklareli'nin kalkınmasına katkıda bulunuyor...

Genel Sekreter

Görevi: Genel Sekreter
Bağlı Olduğu Üst Birim: Yönetim Kurulu
Ast Birimleri: Genel Sekreter Yardımcısı, Muhasebe Memuru, İstatistik ve Tescil Memuru, Muamelat Memuru, Laboratuvar-Kantar Sorumlusu, Akreditasyon Sorumlusu, Hizmetli Personel, Bilgi İşlem Memuru
Olmadığında Yerine Vekalet Eden: Genel Sekreter Yardımcısı


YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Borsanın idari işlerini, iç yazışmalarını düzenlemek ve yönetmek,
 2. Borsalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak. Bu belgeleri tasdik etmek,
 3. Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterini, karar özetlerini ve toplantı için elektronik cihazla yapılan kayıtları muhafaza etmek,
 4. Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek,
 5. Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında yerine getirilmesini sağlamak,
 6. Borsa personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak,
 7. Re’sen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık gelir hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek,
 8. Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesi, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak,
 9. Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek,
 10. Yayın işlerini yönetmek,
 11. Borsa iç yönergesinin taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak,
 12. Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak,
 13. Organ seçimleriyle ilgili her türlü ön çalışmaları yapmak,
 14. Üyelerin kayıtlarını ve durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri takip ve kontrol etmek,
 15. Meclisin tespit ettiği örf, adet ve teamüller için özel bir defter tutmak,
 16. Öğrencilere burs verilmesi ile ilgili işleri yürütmek, personelin yıllık, doğum, ölüm ve evlenme ile ilgili izinlerini takip etmek ve dosyalamak,
 17. Üye kayıtlarının tutulması tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek,
 18. Yönetim Kurulu’nca devredilen yetkileri kullanmak,
 19. Aylık yönetim kurulu çalışmalarını hazırlamak,
 20. Posta ve diğer yollarla gelen evrakları ayırmak, gerekli görülenleri Yönetim Kurulu’na sunmak,
 21. Personel performans değerlendirmesini yapmak, değerlendirme sonuçlarını kaydetmek.
 22. Diğer mevzuatla verilen görevler ile mevzuatlar çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak,
 23. Birimlerden gelecek kaynak ihtiyacı taleplerini incelemek, uygun gördüğü kaynak ihtiyaçlarının temin edilmesini sağlamak.
 24. Yönetim sistemleri ve akreditasyon sisteminin yürütülmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 25. Yönetim Temsilcisinden kalite yönetim sistemi ile ilgili gelişmeler ve kalite sisteminin durumu hakkında sürekli olarak bilgi almak, sistemin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli desteği sağlamak.
 26. Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet talebinde bulunmak.
 27. Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici faaliyetleri termin tarihi içinde uygulamak.
 28. Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma ve hasara uğramasını önleyecek şekilde muhafaza etmek.
 29. Şikayetlerin etkili ve verimli bir şekilde incelenmesini sağlamak.
 30. Şikâyetleri ele alma proseslerinin ve hedeflerinin kurulmasını sağlamak.
 31. Şikâyetleri ele alma proseslerinin şikâyet politikasına uygun olarak planlanmasını, tasarımlanmasını, uygulanmasını, sürdürülmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 32. Şikâyetleri ele alma proseslerinden ve müşteri odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını sağlamayı teşvik etmek.
 33. Meclis, YK üyelerinin toplantı katılım oranını izlemek.
 34. Meclis ve YK yeni üyelerine uyum eğitimi vermek.
 35. Hesapları İnceleme Komisyonu kararlarının takibini yapmak.

 

NİTELİK KRİTERLERİ

 

En Az Olması Gereken

Tercih Edilen

Öğrenim Durumu

Üniversite

Mühendislik, iktisat, işletme, hukuk ve kamu yönetimi

Eğitim

-

ISO 9000 Genel Eğitimi, Şikayet Yönetim Sistemi Eğitimi, İletişim Eğitimi

Tecrübe

-

Kamuda veya özel sektörde en az 5 yıl

Askerlik

-

Askerlikle ilişiği bulunmamak

Ehliyet

-

B sınıfı

Sosyal Medyada Paylaş

Web Tasarım: Modern Fikirler Enstitüsü