GÜNCEL ENDEKS
Buğday
1,10 TL   
1,57 TL
Arpa
1,10 TL   
1,25 TL
Mısır (dane)
0,90 TL   
1,10 TL
Mısır (silajlık)
0,15 TL   
0,38 TL
Saman
0,37 TL   
0,45 TL
Un
2,40 TL   
2,75 TL
Ayçiçek
2,36 TL   
2,72 TL
Peynir (Beyaz)
24,03 TL   
26,85 TL
Peynir (İnek)
20,75 TL   
24,62 TL
Peynir (Koyun)
30,00 TL   
37,00 TL
Peynir (Keçi)
26,38 TL   
31,00 TL
Peynir (Paçal)
29,90 TL   
29,90 TL
Eski Kaşar Peynir
32,00 TL   
37,63 TL
Taze Kaşar Peynir
25,93 TL   
32,00 TL
Lor
2,72 TL   
4,09 TL
Süt (İnek)
1,84 TL   
2,12 TL
Süt (Koyun)
3,50 TL   
4,33 TL
Süt (Keçi)
2,06 TL   
2,49 TL
Dana Kemikli Karkas Eti
28,50 TL   
33,00 TL
Kuzu Kemikli Karkas Eti
40,00 TL   
43,00 TL
İnek Kemikli Karkas Eti
23,00 TL   
26,01 TL
Büyükbaş Et
20,00 TL   
32,00 TL
Küçükbaş Et
40,00 TL   
40,00 TL
Yapak
0,00 TL   
0,00 TL
Sığır Derisi
2,75 TL   
5,50 TL
Dana (Besi)
7.851,90 TL   
7.969,68 TL
Dana (Damızlık)
8.700,00 TL   
11.500,00 TL
Dana (Kasaplık)
6.695,00 TL   
11.640,00 TL
Düve (Damızlık)
7.801,24 TL   
9.724,24 TL
Düve (Kasaplık)
4.050,00 TL   
9.225,00 TL
İnek (Kasaplık)
3.800,00 TL   
6.112,67 TL
Buzağı
2.194,44 TL   
3.448,33 TL
Kuzu
550,00 TL   
830,00 TL

KIRKLARELİ İLİ HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KOMİSYON KARARI

KIRKLARELİ İLİ HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KOMİSYON KARARI

Tarih: 24 Mayıs 2019 Cuma | Duyurular

İlimiz Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunun almış olduğu "Belgesiz Canlı Hayvan ve

Hayvansal Ürün İşlemleri ve Kaçak Canlı Hayvanlann Tasfıyesi" ile ilgili Komisyon Kararı:

 

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar neticesinde Trakya Bölgesinde Şap Hastalığı kontrol altına alınmış ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatının (OIE) 2010 yılı Genel Kurulunda Trakya'nın şap hastalığından aşılı ariliği kabul edilmiştir. Bakanlığımızca elde edilen bu başarının kazanılması kadar sürdürülebilmesi de çok önemsenmiş ve bu nedenle 2010/7, 2010/13 ve 2013/16 Nolu Genelgelerle Trakya'ya yapılabilecek Şap Hastalığına duyarlı canlı hayvan sevkleri için kurallar belirlenmiş olup, söz konusu kurallar dışında Trakya,ya Şap Hastalığına duyarlı canlı hayvan sevki yasaklanmıştır. Bu kapsamda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 41. Maddesi (I) Bendi gereğince Belgesiz Hayvan Sevklerinde ve Kaçak Canlı Hayvanların Tasfiyesi ve Mücadele Çalışmaları konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi, Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı alınması uygun görülmüştür. Bu kapsamda alınacak tedbirleri görüşmek üzere İlimiz Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 43. Maddesi ile Yönetmeliğin 29. Maddesi

doğrultusunda Vali Yardımcısı Emre ÖZTÜRK başkanlığında 08/05/2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır;

 

l. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4,

Maddesinin 8. Fıkrasında "Belediyeler, hayvan hastalıkları ile mücadele ve

kontrollerde Bakanlığa yardımcı olmakla yükümlüdür." hükmü yer almaktadır. Söz

konusu Kanun hükmü kapsamında Belediye Başkanlığı, İl/İlçe Tarım ve Orman

Müdürlüklerince talep edilmesi durumunda yakalanan belgesiz hayvanların en yakın

mezbeanede kesiminin sağlanması için gereken lojistik (kamyon, kepçe vb.)

destekleri vermelerine,

 

2. Yurt İçi Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğin 3l .

Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi gereği yakalanan belgesiz hayvanların Belediyenin

sağladığı lojistik destek ile kesimhaneye sevkine kadar refakat edilmesi konusunda

Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Komutanlıkları ile işbirliği sağlanarak ortak

hareket edilmesine,

 

3. Kaçak ve Belgesiz Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler ile ilgili olarak Köy ve

Mahalle Muhtarları ile işbirliği sağlanarak hayvan giriş ve çıkış istihbarat sistemini

geliştirmek üzere İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce toplantılar düzenlenmesine,

 

 4.Kaçak veya kaçak zannıyla yakalanan canlı hayvan veya hayvansal ürünler, el koyan birimlerce, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Miktar Bakımından Fazla veya Özel Tertibatı Gerektiren Eşyanın Teslimi ve

Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin "Eşyanın Teslimi" başlıklı, 6’ncı maddesinin birinci fıkrası, aynı fıkranın (e)ve (ğ) bentleri hükmü uyarınca; gıda

maddeleri, hayvansal ürünler ve su ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine, uygun tesise sahip kamu kurum ve kuruluşlarına; canlı hayvanlar Tarım

ve  Orman Bakanlığı’na bağlı tarım işletmeleri, mandıra ve haralar ile uygun tesislere sahip kamu kurum ve kuruluşlarına, bunun mümkün olmaması halinde aynı maddenin ikinci fıkrası hükmü uyarınca eşyanın özellik ve miktarına göre mahallin en büyük mülki amirinin onayı ile fiziki depoları uygun olan. kamu kurum ve kuruluşlarına

teslim edilecek, ancak bu yerlere teslimi hiçbir şekilde  mümkün olmaması halinde yed-i emine teslim edilmesine,

 

5. Gümrük idaresince ilgili mahkemeden 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 16 ncı maddesi hükmü uyarınca eşyanın tasfiyesi yönünde karar alınması

Yönünde talepte bulunulması ve tasfiye şeklinin belirlenebiimesi amacıyla, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince canlı hayvan veya hayvansal ürünün sağlık

koşulları, çabuk tehlikesi, muhafazasının güç ve külfetli olması gibi nedenlerle bekletilemeyecek olduğunu açıklayan ayrıntılı rapor/uygunluk veya uygunsuzluk yazısı ivedilikle Gümrük İdaresine gönderilmesine,

 

6. Gümrük İdaresince, ilgili mahkemeden tasfiye kararı alındıktan sonra bilirkişi raporuna göre insan tüketimine  uygun olan hayvansal ürünler tasfiye idaresince derhal satışı suretiyle tasfiye edilecek, kaçak olarak yurda girdiği tespit edilen canlı sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 41’inci maddesinin birinci fıkrası (1)bendi hükmü uyarınca İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kesimi yaptırılarak muhafaza edilecek ve tasfiye edilmesi için Gümrük İdaresine bilgi verilmesine,

 

7. İmhası yönünde karar verilen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin imhası 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 41’inci maddesinin birinci fıkrası (1)bendi hükmü uyarınca İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince  yerine getirilmesine,

 

8. Kaçak yakalan canlı hayvan v hayvansal ürünlerin yakalandıkları yerden

Muhafaza edilecekleri yere kadar yükleme, nakliye ve boşaltrna hizmetleri el koyan

birimlerce temin edilecektir.El konulan bu türdeki eşya ve taşıma araçlarının

müafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi işlemler için yapılan masraflar, 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,nun 11’inci maddesinin beşinci fikrası uyarınca Gümrük İdaresince genel bütçenin ilgili tertibinden karşılanmasına,

 

9. Kaçak eşya taşınmasında yük hayvanı olarak kullanılması nedeniyle el konulan ya da

kaçak veya kaçak zannı ile el konulan tek tırnaklı hayvanların itlaf ve imhasında

sınır illerinde karantina merkezlerinin oluşturulması, söz konusu hayvanların karantina merkezlerinde İl/İlçe Müdürlükleri tarafından 21 gün süreyle karantinaya alınması, karantina süresince bakım masraflarının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılarıması, Bölgesel riskler dikkate alınarak, veteriner otoritesi tarafından belirlenen hastalıklar yönünden laboratuvar testlerinin yaptırılması, karantina sonunda herhangi bir hastalık tespit edilmezse 4458 sayılı Gümrük Kanununun 178 inci Maddesinde belirtilen tasfiye yollarından herhangi biri ile tasfiye edilmesi, karantina süresi içinde ihbarı mecburi hatalık tespit edilmesi halinde hayvan refahı kuralları göz önünde bulundurularak itilaf ve imha edilmesine,

 

10.Sınır bölgelerinde hayvan ve hayvansal ürün hareketlerinin sıkı kontrol altında

tutulması, çıkan mihrakların mutlaka çok sıkı takip edilmesi ve gerekli tüm

önlemlerin alınması konusunda kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapılmasına ve sınır köylerde bilgilendirme çalışmalarının yapılmasına,

 

11. Kolluk kuvvetlerince yol kontrollerine devam edilmesine, canlı hayvan ve hayvansal üeün nakli yapan araçların kontrol ve denetimlerinin arttırılmasına, kolluk kuvvetleri ile işbirliği içerisinde sınır ve yollarda yapılan kontroller sırasında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kulaklarının küpeli olup olmadığına, büyükbaş hayvanlarda küpelerle uyumlu pasaportların, küçkübaş hayvanlarda nakil belgelerinin ve veteriner sağlık raporlarının olup  olmadığının sorgulanmasına,

 

12. İlimizde faaliyet gösteren serbest veteriner hekimlerin, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin küpesiz ve belgesiz hayvan ile karşılaşmaları durumunda derhal ilgili İl/İçe Tarım ve Orman Müdülrlüğüne bildirimde bulunmalarına,

 

13.Kaçak Canlı Hayvanların Tasfıyesi ve Mücadele Çalışmaları ile ilgili olarak bu kararda bahsedilmeyen durumlarda, "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi’’ , ’’ Yurt içinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik’’  , ’’Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği’’  , ’’Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere Dair Yönetmelik ’’ ,  ’’Şap Haslalığının  Kontrolüne İlişkin Yönetmelik’’  ve ’’ 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’’ hükümlerinin ilgili Kurum ve Kuruluşlarca titizlikle uygulanmasına,

 

14.İlimiz İlçelerinin bu karara ve bahsedilen mevzuata uygun olarak kendi ilçelerinin özelliklerine göre Kaymakam Başkanlığında toplanacak ilçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu marifetiyle gerekli kararları almasına,

 

 

Alınan bu kararların bir suretinin bilgi ve gereği için Çevre İl Valiliklerine, İlçe Kaymakamlıklarına, İl Belediye Başkanlığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, Ziraat ve Ticaret Odası Başkanlıklarına, Trakya Bölgesi Veteriner Hekimler Odasına, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına, Ticaret Borsası Başkanlığına, Mezbaha/Kombina işletmelerine gönderilmesine;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaş

web tasarım